review kitbedrijf areyoukittingme Heel erg blij met de snelheid en kwaliteit van het werk…
5,0 review

Algemene Voorwaarden AreYouKittingMe – Mannen Werk

Definities

 1. AreYouKittingMe – Mannen Werk: Mannen Werk, gevestigd te Diemen onder KvK nr. 73724661
 2. Klant: degene met wie AreYouKittingMe – Mannen Werk een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: AreYouKittingMe – Mannen Werk en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AreYouKittingMe – Mannen Werk.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van AreYouKittingMe – Mannen Werk zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt AreYouKittingMe – Mannen Werk zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant AreYouKittingMe – Mannen Werk slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die AreYouKittingMe – Mannen Werk hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die AreYouKittingMe – Mannen Werk hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AreYouKittingMe – Mannen Werk te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door AreYouKittingMe – Mannen Werk vastgesteld op gronde van werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AreYouKittingMe – Mannen Werk, geldend voor een periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door AreYouKittingMe – Mannen Werk een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. AreYouKittingMe – Mannen Werk is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient AreYouKittingMe – Mannen Werk de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. AreYouKittingMe – Mannen Werk heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met AreYouKittingMe – Mannen Werk op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan AreYouKittingMe – Mannen Werk betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat AreYouKittingMe – Mannen Werk de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. AreYouKittingMe – Mannen Werk behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AreYouKittingMe – Mannen Werk gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AreYouKittingMe – Mannen Werk.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag AreYouKittingMe – Mannen Werk zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van AreYouKittingMe – Mannen Werk op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door AreYouKittingMe – Mannen Werk, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AreYouKittingMe – Mannen Werk te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AreYouKittingMe – Mannen Werk te verrekenen met een vordering op AreYouKittingMe – Mannen Werk.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
 • Zaken van AreYouKittingMe – Mannen Werk die bij de klant aanwezig zijn.
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 1. De klant geeft op eerste verzoek van AreYouKittingMe – Mannen Werk de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AreYouKittingMe – Mannen Werk enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. AreYouKittingMe – Mannen Werk voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. AreYouKittingMe – Mannen Werk heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AreYouKittingMe – Mannen Werk tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AreYouKittingMe – Mannen Werk tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en gewenste wijze beschikbaar aan AreYouKittingMe – Mannen Werk.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert AreYouKittingMe – Mannen Werk de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door AreYouKittingMe – Mannen Werk redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant AreYouKittingMe – Mannen Werk schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart AreYouKittingMe – Mannen Werk tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AreYouKittingMe – Mannen Werk geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door AreYouKittingMe – Mannen Werk geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AreYouKittingMe – Mannen Werk daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering. An de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen AreYouKittingMe – Mannen Werk uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat AreYouKittingMe – Mannen Werk in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AreYouKittingMe – Mannen Werk gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. De klant zal klachten met AreYouKittingMe – Mannen Werk communiceren en niet via online en/of andere media. Wanneer de klant dit wel doet zal AreYouKittingMe – Mannen Werk de klacht niet in behandeling nemen totdat alles weer van deze media is verwijderd.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AreYouKittingMe – Mannen Werk.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AreYouKittingMe – Mannen Werk ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid AreYouKittingMe – Mannen Werk

 1. AreYouKittingMe – Mannen Werk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien AreYouKittingMe – Mannen Werk aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van en overeenkomst.
 3. AreYouKittingMe – Mannen Werk is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien AreYouKittingMe – Mannen Werk aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid verhaald op de ingehuurde derde partij die het werk heeft uitgevoerd. De algemene voorwaarden van deze dienstverlener zullen dan leidend zijn. AreYouKittingMe – Mannen Werk zal hierin bemiddelen om tot een oplossing te komen.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Wanneer klant een klacht via online en/of andere media naar buiten brengt zonder eerst met AreYouKittingMe – Mannen Werk een oplossing te zoeken, vervalt ieder recht op aansprakelijkheid van AreYouKittingMe – Mannen Werk.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding via AreYouKittingMe – Mannen Werk vervalt in elk geval 12 maande na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomt te ontbinden wanneer AreYouKittingMe – Mannen Werk toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door AreYouKittingMe – Mannen Werk niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat AreYouKittingMe – Mannen Werk in verzuim is.
 3. AreYouKittingMe – Mannen Werk heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AreYouKittingMe – Mannen Werk kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AreYouKittingMe – Mannen Werk in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AreYouKittingMe – Mannen Werk kan worden toegerekend in een van de wil van AreYouKittingMe – Mannen Werk onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AreYouKittingMe – Mannen Werk kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor AreYouKittingMe – Mannen Werk 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat AreYouKittingMe – Mannen Werk er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. AreYouKittingMe – Mannen Werk is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijzigen van overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomt dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. AreYouKittingMe – Mannen Werk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AreYouKittingMe – Mannen Werk zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AreYouKittingMe – Mannen Werk.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat AreYouKittingMe – Mannen Werk bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AreYouKittingMe – Mannen Werk is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Call Now Button